Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖ၏ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရန္ လိုသည္

leave a comment »

လူတဦးခ်င္းစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္စရိုက္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးစုတခုတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတခုတိုင္း၌ က်င့္သံုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စနစ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ ရွိၾကသည္။

လူတဦးခ်င္းက အမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ ဆက္ဆံရေသာအခါမ်ားတြင္ အမ်ားနည္းတူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ မိမိစရိုက္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရသည္။ လူမ်ဳိးစုတို႔တြင္လည္း အမ်ားေကာင္းစားေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတရပ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးရသည္။

ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံတခုတြင္လည္း အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုကို တည္တည္ တန္႔တန္႔ ရွိေနေစရသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္သာမက ေနာင္အနာဂတ္ သားစဥ္ေျမးဆက္ လံုျခံဳစိတ္ခ် တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ပါ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ထိုထိုေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အမ်ားသေဘာတူ စနစ္တက် သတ္မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်က် တိတိက်က် က်င့္သုံးရသည္။ ႏိုင္ငံတခုတြင္ ထိုသို႔က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အမ်ားသေဘာတူ ေရးဆြဲထားရွိရသည္။ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း အမ်ားသေဘာတူ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ ေပးရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို မရရွိေသာ (သို႔) လူအမ်ားစုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားျခင္း မရွိေသာ တဦး-တဖြဲ႔၏ ပုဂၢလိက ဆႏၵကို ေရွ႕တန္းတင္၍ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္။ ထိုသို႔ေသာ လူတဦးတေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းတခုကသာ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္၍ ရေကာင္းေသာကိစၥလည္း မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ မေဝးေသးေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို အဆံုးသတ္၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ ရွစ္ေလးလံုး လူထု လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ တခဲနက္ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံလံုးကြၽတ္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီးကို ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း နဝတ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြဲေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နဝတ ဥပေဒအမွတ္ ၁/၈၈၊ ၄/၈၈ (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ)၊ ၁၄/၈၉ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ) အစရွိသည္တို႔ကို ျပဌာန္းကာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၇၂.၅၉)% က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၆)ခုႏွင့္ တသီးပုဂၢလ (၆)ဦးတို႔အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ လူအမ်ားစု၏ ဆႏၵႏွင့္ လူထုထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နဝတ၊ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခုက လစ္လ်ဴရႈလ်က္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အုပ္စိုးမင္းမူ ထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)နီးပါးမွ် ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုလူတစုကပင္ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲကာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ၂ဝဝ၈ ေမလတြင္ က်င္းပလ်က္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ဆိုလာသည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ရွိသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက တပါတီ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုခ်င္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါလ်က္၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က အထင္အရွား ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အဆိုပါ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ အလိုက် ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တဖက္သပ္ေရးဆြဲရပါသနည္း။

အာဏာပိုင္ လူတစုျဖစ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားခဲ့ျခင္း လံုး၀ မရိွပါ။ တာဝန္လည္း ေပးမထားပါ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔၏ တာဝန္မွာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၎တို႔ လူသိရွင္ၾကား ကတိေပးထားသည့္ အတိုင္း ႏိုင္ငံတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လိုပါက စစ္တန္းလ်ားသို႔ ျပန္သြားရံုသာ ရွိသည္။

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း မလိုက္နာ၊ လူသိရွင္ၾကား ကတိကိုလည္း တည္ၾကည္ျခင္းလည္း မရွိ၊ လူထု၏ဆႏၵကိုလည္း မေလးစား၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးမ်ား ဆိုသည္မွာ ေဝလာေဝး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈ၊ လူထုတင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်ေနေသာ အဆိုပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အလိုက် အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုထဲတြင္ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔တိုင္ေအာင္ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က သူတို႔၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ယူမည္ဟု အရွက္သိကၡာမရွိပဲ လူထုႏွင့္ အတိုကအခံ ႏိုင္ငံေရးေလာကကို စိမ္ေခၚလာသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။

ပထမတပိုင္းမွာ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားစုရရွိေအာင္ က်င္းပလာဖြယ္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဂမ္ဘားရီ အဆိုျပဳသည့္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ကို လက္ခံေရးကို နအဖက ျပတ္သားစြာ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ကို ေထာက္ရႈလွ်င္ ဆႏၵမဲ ေပးျခင္း၊ သိမ္းဆည္း-ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကို နအဖကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည့္သေဘာရွိေန၍ သမာသမတ္က်စြာ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု မည္သူမွ် အာမ မခံႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိသည္။

ဒုတိယတပိုင္းမွာ အကယ္၍ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို သမာသမတ္က်စြာ က်င္းပျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ လူအမ်ားစုက အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မဲမ်ား ေပးလိုက္သည့္အခါ ေနာက္ထပ္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။

ေနာက္ထပ္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္တခုကို ေရးဆြဲဦးမည္ေလာ။ ေရးဆြဲလွ်င္ မည္သူတို႔က ေရးဆြဲရ ပါမည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား လုပ္ေနက်အတိုင္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါပဲ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပ၍ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေရးဆြဲေနဦးမည္ေလာ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပျဖစ္ဦးမည္ေလာ။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နအဖသည္၎၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္၎၊ ျပည္သူလူထုတို႔သည္၎ ေရွ႕ဆက္၍ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ အတိအက် မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ား မရွိ။ မည္သူမွ် ႀကိဳမသိ။

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံ အေနအထားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူတို႔က လိုလား ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိ။ ၂ဝဝရ စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးကို မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ဘာမွမေရရာ မေသခ်ာ။

ၿပီးခဲ့သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ စစ္အစိုးရမွ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ျပန္ ေသးသည္။ နအဖ ေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအရ ဆိုလွ်င္ ယင္းမွာ လက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက စစ္ယူနီေဖာင္းကို ခြၽတ္၍ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ ဆိုသည့္အတိုင္း တရားမ ဝင္ စစ္အစိုးရကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ လွည့္စားျခင္းမွ် သာျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွာ ကတိသစၥာ မတည္သူ၊ လက္ရွိအာဏာမ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ခ်င္သူ၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သူ၊ ဆႏၵျပသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ေထာင္ခ်ရန္ အမိန္႔ေပးသူ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ေနသူ၊ အႀကီးအက်ယ္ လာဘ္စားသူ၊ ကမာၻေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ဳိးေဖာက္ဆံုး တတိယေနရာ လိုက္ေနသူ စသျဖင့္ နာမည္ပ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

သူလိုလူတဦးက ေျပာေသာစကားကို မည္သို႔ ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ေလာက္သနည္း။ ယံုၾကည္အားကိုး သည္ဆိုလွ်င္ သူႏွင့္ေပါင္း၍ မေတာ္မတရား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနသူ (သို႔) ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုသူတို႔သာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။

အလြန္အေရးႀကီးသည့္ တိုင္းျပည္အေရးကိစၥတခုကို လက္ရွိအာဏာပိုင္တို႔က ၿပီးစလြယ္ လုပ္ေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔က ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်း သေဘာထား၍ မျဖစ္။ နအဖတို႔က သူတို႔စီစဥ္ထားသလို မျဖစ္လွ်င္ အာဏာအားကိုး၊ လက္နက္အားကိုး ျဖင့္ အရွက္သိကၡာ ေဘးခ်ိတ္လ်က္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ နအဖတြင္ အဆိုပါ နည္းလမ္းမွ လြဲ၍ အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း အေလးအနက္ သိထားရေပလိမ့္မည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုေထာက္ခံမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လာမည့္ ေမလ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မဲရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ နအဖ၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားတြင္ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သင့္ဆံုးကိစၥမ်ားထဲမွ တခု ျဖစ္သည္။

အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ လက္ရွိအေနအထားအရ အေကာင္းဆံုးကို အျပည့္အဝ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ အပါဝင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက တညီတညာတည္း ျဖစ္သြားလွ်င္ အေကာင္းဆံုးအေနအထားသို႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားႏိုင္စရာေတာ့ ရွိေနပါေသးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ လူထုက အပ္ႏွင္းထားသည့္ (ႏိုင္ငံေရး) လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Mandate)အရ ရဲဝန္႔ျပတ္သားစြာ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသည့္ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္၍ အဆိုးဆံုးကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ရည္မွန္းလ်က္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မိမိတို႔၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္မ်ားကို ရဲဝန္႔စြာ ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၈)ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား တခဲနက္ မဲေပး ေထာက္ခံေပးခဲ့သည့္ အတိုင္း နအဖ၏ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လူထုႀကီးက တခဲနက္ ကန္႔ကြက္ၾကရပါမည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေပးၾကရပါမည္။

အမွန္စင္စစ္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထု၏ သေဘာထားကို နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေကာင္းေကာင္းသိထားသည္။ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ မဟုတ္သည္ကိုလည္း ၂ဝဝရ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ လက္ေတြ႔ၾကံဳလိုက္ရသည္။ လူထုၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးေစ့က သေႏၶမွန္ကာ အပင္ေပါက္လာေခ်ၿပီ။

သို႔ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္တို႔က အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားခ်ိန္တြင္ သူတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေပၚစီးရေနသည္ဟု တြက္ဆထားပံုရသည္။ လူထုအား အထင္ေသးထားပံုရသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ရလိုရျငား ေသြးတိုးစမ္းၾကည့္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ သမၼတျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး (၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၉၈၈)က တပါတီစနစ္ႏွင့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္အနက္ မည္သည့္စနစ္ကို လိုလား ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျခင္း မျပဳေတာ့ပဲ (၃)လအတြင္း ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရဖူးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္းတို႔က အျမင့္မားဆံုး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူထုက ညီေနလွ်င္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေနလွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတို႔၏ အားေပးပံ့ပိုးမႈ အားေကာင္းေနလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး လမ္းစမ်ား ပြင့္ထြက္လာႏိုင္စရာ ရွိေပလိမ့္မည္။

လြင္ေအာင္စိုး (ဧၿပီလ ၅ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

Written by Lwin Aung Soe

August 12, 2008 at 9:28 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: