Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစဲြဲဲ

leave a comment »

အစဲြဲဲ

လူဆိုသည္မွာ အစြဲရွိၾကသည္၊ အစြဲထားတတ္ၾကသည္။ မိမိယံုၾကည္လက္ခံထားေသာအရာ၊ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ခိုင္ျမဲစြာ စြဲကိုင္လႈပ္ရွားၾကသည့္ အစြဲရွိသည္။

အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ေနတတ္ေသာလူသည္ အမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိတဦးတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္၊ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္စု အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အစု မိမိတို႔အဖြဲ႔ စသည့္အစြဲမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

လူတဦးႏွင့္တဦး တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ သေဘာထား ထပ္တူညီသည္ ဆိုသည္မွာ အျမဲ မရွိႏိုင္ေပ။ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအခ်က္၊ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္၊ အမူအက်င့္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စသည္တို႔အေပၚ မူတည္ကာ ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္သည့္အခါ မိမိ၏ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ၊ မိမိ၏ အျမင္၊ မိမိ၏ သေဘာထားတို႔သည္ မွန္ကန္သည္ ဟူေသာ အစြဲျဖင့္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ အေၾကာင္းအရာ တရပ္ရပ္ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မိမိ၏ သေဘာထား၊ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ ရွိသည္။ ထိုအခြင့္အေရးသည္ လူတိုင္းတန္းတူခံစားရသည့္ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

မိမိ၏ အုပ္စု၊ အဖြဲ႔အတြင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာတြင္၎၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရာတြင္၎ တဦးခ်င္းအျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေျပာဆိုၾကသည္၊ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ အဆင့္ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ အျမင္၊ သေဘာထား၊ အယူအဆတို႔ကို အုပ္စု-အဖြဲ႕၏ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ကိုင္ပံုနည္းလမ္းတို႔ႏွင့္သာမက မိမိတို႔ရည္မွန္းေသာပန္းတုိင္၊ မိမိက ပူးေပါင္းလုပ္ေပးႏိုင္-မႏိုင္ စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုး စဥ္းစားၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယခုအဆင့္သို႔ေရာက္လွ်င္ ျပႆနာျဖစ္သည္က မ်ားသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိမိတဦးတေယာက္တည္းဘက္မွ၊ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ မွန္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခါ ႐ႈေထာင့္စံု၊ ဘက္စံုမွျမင္တတ္ရန္၊ သေဘာထားတတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အမ်ားစုမွာ အစြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိန္ထိုးၾကျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။

လူတိုင္းတြင္ အစြဲရွိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္။ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ႏိုင္ငံစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အဖြဲ႔စြဲ၊ အုပ္စုစြဲ စသည့္အစြဲ မ်ားရွိၾကသည္။ ထိုသို႔အစြဲရွိျခင္းတြင္ ေကာင္းသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပလိုသည္။ မိမိကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔၊ မိမိေနထိုင္ရာေနရာ စသည္တို႔၏ အစဥ္အလာမ်ား၊ ဓေလ့မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား၊ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားသည္ အစြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

တူညီေသာလားရာ၊ တူညီေသာဦးတည္ခ်က္ရွိၿပီး နည္းလမ္းႏွင့္ ႐ႈျမင္ပံုမ်ား တူညီေနေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ ထိုအစြဲမ်ားက တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ ထိုအစြဲမ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လွ်င္၊ ေဘးဖယ္မထားလွ်င္၊ ေမ့ေပ်ာက္ မထားႏိုင္လွ်င္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေတာ့မည္ မဟုတ္ပဲ၊ အဟန္႔အတားသာ ျဖစ္ေနေစလိမ့္မည္။

အမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အရာမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသူတို႔သည္ အစြဲႀကီးလွ်င္ အခက္အခဲ ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။  ေကာင္းက်ဳိးမျဖစ္ ဆိုသည္ကို သိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာ မ်ားစြာ ခက္ခဲေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မည္လဲဆိုသည္ကို အျမဲ စဥ္းစားေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အေလ့အက်င့္လုပ္မွ ျဖစ္မည္။ သို႔မွသာ အစြဲမ်ားကို ေဖ်ာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးျခင္းထက္ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ လုပ္ကိုင္ ျခင္းကို ဦးစားေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ္ပိုင္ ခံစားခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ေရွ႕တန္း မတင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္၊ မိမိဆႏၵအတိုင္း၊ အမူအက်င့္အတိုင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြး လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ သဟဇာတ မျဖစ္လွ်င္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ မရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ၾကန္႔ၾကာေပမည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မည္သူတဦးတေယာက္မွ် တဦးတည္း သီးျခားရပ္တည္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွေပသည္။ တဦးတေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအလုပ္ဟူသည္မွာ မရွိသေလာက္ပင္ ရွားပါးလွသည္။ မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္သည့္အလုပ္ ဆိုသည့္တိုင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ရျခင္း၊ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ရျခင္း တခုမဟုတ္တခု ရွိေနသည္။ ထိုအခါ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ကာ တိုးသာ-ဆုတ္သာ လုပ္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ပင္ မိမိအခိုင္အမာ ယံုၾကည္ လက္ခံထားမႈမ်ားႏွင့္ မိမိ၏သေဘာထားကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိသေဘာထားအယူအဆကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္မထားျခင္းက အစြဲ ႀကီးမားျခင္း မရွိ ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ေျပာင္းညြတ္လြယ္မႈ Flexible ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ Flexible ရွိျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ တိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈ ရရွိေစရန္ အားေပးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ တဦးႏွင့္တဦးအၾကား နားလည္မႈ ရွိျခင္းသည္ အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္သည္။ အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ေမ ၃ဝ ၊ ၂ဝဝ၉

This article is contributed by Kyaw Kyaw Soe (Japan) to Save Burma.

Copyright: Kyaw Kyaw Soe

Written by Lwin Aung Soe

June 3, 2009 at 3:39 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: