Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြႏု္ပ္တို႕တိုက္ပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ – မဖက္ျပႆနာ”

leave a comment »

“ ကၽြႏု္ပ္တို႕တိုက္ပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ – မဖက္ျပႆနာ”

ျပည္တြင္းထဲမွ ေပးပို႕ေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားေရး၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဆင္ႏြဲေနၾကေသာ ဒီမိုုကေရစီတုိက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့လူေနမႈဘ၀အရ မွန္ကန္သည္။ တိုက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပည္သူတို႕ စေတးခံခဲ့ျပီလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မေလ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲပင္။ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ ကမၻာသို႔ ျ့ပန္႕ႏွံ႕လွ်က္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္သူမ်ားလည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္လၽွက္ တိုက္ပြဲဘက္မွ ရပ္တည္မႈရွိၾကသလို ဥေပကၡာျပဳ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာတို႕၏ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ လိုရင္းပန္းတိုင္သို႕ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေရွ႕ဆက္မည့္သို႕ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္နည္း။

ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိ္တို႕ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္အေရးထက္ နအဖ ၏ လုပ္ဟန္စံထားခ်က္မ်ားကို ပထမဆံုး သိထားၾကမွ အေရးသာမည္။ ဒီမိုကေရစီ ရန္သူ၏ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္မ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္မိရမည္။ ရန္သူ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာႏိုင္ျပီးမွ ရန္သူအားကို ျဖိဳခြင္းႏွိင္မည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ မဆလ ေခတ္က အစပ်ိဳးခဲ့ျပီး န၀တ-နအဖအဆံုး စစ္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ သူတို႔သည္ အမည္ကြဲေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အသက္ရွင္ အဓြန္႕ရွည္ေရး၊ မိမိတို႕လက္၀ယ္ အာဏာ ထိမ္းထားႏိုင္ေရး၊ မိမိတို႕အေပၚ ဆန္႕က်င္မႈ မွန္သမွ်ကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြပ္ ျဖိဳခြင္းေရးတို႕ျဖစ္၍ ဤသည္မွာ တခုတည္းေသာ သူတို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။

သူတို႕ကို ျပည္သူက လိုလားသည္ မလိုလားသည္ကို ပဓာနမထား၊ မိမိတို႕၏ ရည္မွန္းသည့္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚမည့္ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ျပည္သူ လူထုအား နာခံေစေရး၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစေရးကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။ သူတို႕လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္အာဏာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာသံုးရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္၍ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိမ္းထားႏိုင္ေရးအား ရည္မွန္း ထားသည္။ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ မဆလ ဥခြံတြင္းမွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတိုင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႕က်င္ေရး စစ္ေျမျပင္သုိ႕ ဆင္း၍ လက္ေတြ႕တာ၀န္ယူဘူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ ရႈံးပြဲမေတြ႕၊ ေအာင္ပြဲေတြ႕ေနသူမ်ားျဖစ္၍ သူတို႕၏ ဆန္႕က်င္မႈ မွန္သမွ်ကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြပ္ သတ္ျဖတ္ရန္ လက္မရြံ႕သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သူတို႕သည္ ျပည္တြင္းမွ ဆန္႔က်င္မႈ မွန္သမွ်ကုိ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္ျပီး ျပည္ပဆန္႔က်င္မႈကို အေလးမမူ ဂရုမစိုက္ၾကေပ။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈကို အေျခခံ၍ ျပည္သူခ်င္း စီးပြါးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး လာတ္ေပးလာဘ္ယူ စနစ္ျဖင့္ မိမိအင္အားကို စုကာ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရာသက္ပန္ လက္မလႊတ္ရေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသည္။

ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲေနသူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း နအဖ ကို အဓိကရန္သူဟု သတ္မွတ္ျပီး ေျခမႈန္းသုတ္သင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕ဘက္က ရန္သူ နအဖ ေၾကာက္ကိန္းက်ေစေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္းရံုးေရး နည္းဗ်ဴဟာ တရပ္ကို ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖၚထုတ္ျပသၾကရန္ လိုေနသည္။ ဤအင္အားသည္ပင္လွ်င္ နအဖႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီ တိုက္ပြဲအၾကား ျဖစ္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡကို ရွင္းရာ၌ အရင္းခံ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား နအဖ၏ တရားေသ ကိုင္စြဲထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေသာတိုက္ပြဲထဲသို႔ နအဖ အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ – အၾကမ္းမဖက္၀ါဒကို ဤတုိက္ပြဲအတြင္း စဥ္းစားေ၀ဖန္ေနၾကလွ်င္ မျပီး၊ လိုအပ္က လိုအပ္သလို ဆံုးျဖတျပီး အေကာင္ အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ အေရးၾကီးသည္။ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်မွတ္နိုင္ဘဲ တိုက္ပြဲကို ေဖၚေနလွ်င္ ရန္သူ နအဖအား အခြင့္အခါေကာင္း ေပးအပ္ထားသလို သူတို႕ကစားရာသို႕ လိုက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ရေသာ အေျခအေနသို႕ က်ေရာက္ေစသည္။

ယေန႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ကမၻာက သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ ေနရာအႏွံ႕ ေနရာယူျပီး ျဖစ္သလို မီဒီယာ ေလာကတြင္လည္း မိမိတို႕ကပင္ အသာစီး ရရွိေနျပီး ျပည္တြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း ရပ္တန္႕မႈမရွိ။ ရလွ်င္ရသလို ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ မည္သို႕ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား က်န္ရွိေနသနည္း။ ျပည္တြင္းေပါက္ကြဲမႈၾကီး ျဖစ္ရန္သာ က်န္ရွိေနပါေတာ့သည္။ ဤေပါက္ကြဲမႈကို ျပည္တြင္း၌သာ စ၍ရလွ်င္ ငါတို႔ ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲ ျပီးဆံုးျပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ေပါက္ကြဲမႈ၏အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ျပည္ပျဖစ္သည္။ ဤေပါက္ကြဲမႈကို ျပည္ပ ေပါက္ကြဲမႈမွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတရပ္လံု စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အားထားေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အင္အားစုတရပ္ ရွိရန္လိုသည္။ ထိုအင္အားစု အသင့္ ရွိေနျပီျဖစ္လွ်င္ ဤရွိေနမႈသည္ပင္လွ်င္ ျပည္တြင္းေပါက္ကြဲမႈ၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဘယ္မည္ေသာ ဘက္ေဘာင္ကို အားထားယံုၾကည္လွ်က္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေစ အံ့နည္း။ တကယ္လို႕ ျပည္တြင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည္ဆိုအံ့။ ေပါက္ကြဲမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဘယ္မည္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္က ဦးေဆာင္မႈ ဖန္တီးေပးပါအံ့နည္း။

ယေန႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားထားယံုၾကည္ေလာက္သည့္ စံထားခ်က္ ခံရသည့္အဖဲြဲ႕အစည္း မရွိသည္ကို ျပည္တြင္းေပါက္ကြဲမႈ မရွိေသးျခင္းက သက္ေသျဖစ္သည္။ တဦးခ်င္း တဖြဲ႕ခ်င္း အခက္အခဲခံ လႈပ္ရွားေနျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းကို သံုးသပ္က သိရွိနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းကလည္း သက္ေသထူေန၏။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားလည္း ဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ နအဖသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ နည္းပရိယယ္မ်ားျဖင့္တဖံု၊ အၾကမ္းဖက္၍တမ်ိဳး အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တုန္႕ျပန္ေျခမႈန္းေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲရာတြင္ နည္းလမ္း ၂မ်ိဳးျဖင့္ ဆင္ႏြဲတတ္ၾကရမည္။ အၾကမ္းဖက္-မဖက္ နည္းလမ္း ၂သြယ္ရွိေနရာ ယေန႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ တိုက္ပြဲကို အၾကမ္းမဖက္ေသာ လုပ္ဟန္ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိၾကရာ မွန္သည္ မွားသည္ကို ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲထဲကပင္ အေျဖထြက္ေစခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တရားေသ တဖက္ေစာင္းနင္း နည္းဗ်ဴဟာကိုေတာ့ တိုက္ပြဲတြင္ မက်င့္သံုးအပ္ေပ။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို စံမထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေနရမည္။ ဖက္ဆစ္ စနစ္ကို လက္ကိုင္ စံထားေသာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္မွာ ေသခ်ာမွန္ကန္သည္။ ျဖစ္ခ်င္သည္ မျဖစ္ခ်င္သည္ထက္ တိုက္ပြဲသ႑ာန္ကို လိုက္၍ တိုက္ပြဲဗ်ဴဟာကို ခင္းက်င္းတတ္ရမည္။ အၾကမ္းဖက္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို စံထားေသာ စစ္၀ါဒီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆန္႕က်င္ေနၾကသူမ်ားအား ေျခမႈန္း ဖ်က္သိမ္းနိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ က်ားပါးစပ္မွ အမဲေကာင္ကို အသာတၾကည္မရႏိုင္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္သာ ရယူႏိုင္သကဲ့သုိ႕ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို စံထားေနေသာ စစ္၀ါဒီ နအဖ ထံမွ ျပည္သူပိုင္အာဏာကို ရယူေရးတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အၾကမ္းမဖက္ေရး၀ါဒသည္ သူတို႕နယ္ေျမ သူတို႕ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေနေသာ္လည္း လူေနမႈစနစ္ခ်င္း ခံယူခ်က္ခ်င္းမတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ အတြက္မူ ၎၀ါဒသည္ ျဖစ္ရွိေနေသာ ျပႆနာကို ထိေရာက္စြာမေျဖရွင္းႏိုင္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲသည္ ရန္သူစစ္ေျမတြင္ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ အခ်ီအခ် ျဖစ္ေနရပံုက ျမန္မာဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ဟာကြက္တခုခု ရွိေနသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္၀ါဒီ နအဖ သည္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ရန္သူမ်ားဟု တရားေသ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ျပီး ရန္သူကို ရန္သူကဲ့သို႕ ခြဲျခားလွ်က္ ဆက္ဆံသည္။ တုန္႕ျပန္သည္။ ေျခမႈန္းသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘက္က ရန္သူ မိတ္ေဆြ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္ တရားေသမရွိဘဲ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ေအာင္ပြဲဆီသို႕ ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ရန္သူအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစလိမၼည္။

…………………………

Source – email

Written by Lwin Aung Soe

June 6, 2009 at 4:46 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: