Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

leave a comment »

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ (၂၀၀၉ ခုႏိုဝင္ဘာ ၂၉) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲမေပးပဲ ေအာင္ျမင္စြာ သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “ျပည္သူတုိ႔က မတရားတဲ့အမိန္႔ မနာခံျခင္း စီမံကိန္း” အရ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ျပည္သူမ်ားစြာက ေရာ္ဘတ္တုိ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕ အာဏာသိမ္း အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေနနဲ႔ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၀၉ ခု ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွစကာ “ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေတာ္လွန္ေရး အမ်ဳိးသားတပ္ဦး” ကုိ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အတုိက္အခံမ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ထုိတပ္ဦးက မတရားအမိန္႔မ်ား မနာခံမႈ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သိပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ အေမရိကတုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါဘူး။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပဳျပင္ရန္ အမ်ားေတာင္းဆုိထားၾကတဲ့ မဲဆႏၵမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလ်က္ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ အရာ႐ွိမ်ားသာ ပါဝင္ေစခဲ့တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ တသီးပုဂၢလေလ့လာသူမ်ားက အင္တာနက္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းမ်ား မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ မဲန္ႏ်ဴရယ္ ဖယ္လာယာ က “ယေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ မဲလာမေပးသူ ၈၀% အထိ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း” ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ (မဲလာမေပးသူ ပ်မ္းမွ် ၆၀% ႐ိွခဲ့ပါတယ္။) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားသူ မ်ားက ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မွ်တတဲ့အေျခအေနမ်ား မ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ မ႐ိွေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ ေလ့လာၿပီးျ ပန္လာတဲ့ လက္တင္အေမရိက ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မွ လစၥာ ေဟာင္းဂတ္ က ဆုိပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွာ အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေတာ္လွန္ၾကတဲ့ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အႏုပညာ ရွင္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကဲန္ပိန္းလႈပ္႐ွားသူမ်ားစတဲ့ အလႊာစုံမွျပည္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိသပိတ္ေမွာက္ၾကပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘာသာ အုိလစ္ဗား နဲ႔ အရာမီတာ ပယ္ရဲယီးရားတုိ႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီမွာ အေမရိကကုိလာေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အေျခအေနမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖန္တီးတဲ့ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ ႏိွမ္နင္းမႈမ်ား၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား၊ အဓမၼ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ အဖြြဲ႕ဝင္မ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံမႈမ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၃၅၀ ေက်ာ္ကုိ မုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဏာ ဆက္လက္ရယူသြားဘုိ႔အတြက္ မစ္ခ်ဲလက္တီအစုိးရရဲ႕ အလြဲသုံးျပဳမူမႈမ်ား၊ မတရား သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ယူ ျခစားျခင္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့ျပဳမူမႈမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိလဲ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈ အမွတ္အသားျဖစ္တယ္”လုိ႔ သူတုိ႔က ေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။

“မဲမေပးၾကပါနဲ႔။ အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္က ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလုိမ႐ိွ လုိ႔ေျပာၾက” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကုိင္ဆြဲလ်က္ လူထုေတာ္လွန္ေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံမႈ ပုိမုိေပးၾကရန္ လႈပ္႐ွားသူမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။

အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၅ လ ခန္႔ (၂၀၀၉ ဇြန္လမွ ႏုိဝင္ဘာလ) အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားစြာ႐ိွခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားနဲ႔ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ လူ ၂၇ ေယာက္သာ ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္က ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တယ္လုိ႔ အတုိက္အခံမ်ားကေတာ့ ဆုိၾကပါတယ္။ အတုိက္အခံတုိ႔ရဲ႕ မီဒီယာနဲ႔စာနယ္ဇင္းမ်ား အပိတ္ခံရ၊ ဆင္ဆာအထိခံရ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရမႈမ်ား ႐ိွခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္က ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းမ်ားကေတာ့ အာဏာသိမ္းအုပ္စုကုိ ေထာက္ခံတဲ့သူမ်ားရဲ႕ ဖန္တီးသတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(Jelena ေရးသားတဲ့ Failed Elections in Honduras: Peaceful Resistance Boycotted Coup efforts while Repression causes one Dead and Dozens Tortured and Detained သတင္းေဆာင္းပါးကုိ မီွးျငမ္းပါတယ္)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၆

Download PDF – here

Written by Lwin Aung Soe

October 4, 2010 at 6:17 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: