Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ပထမေျခလွမ္း

leave a comment »

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၁၂-၈-၂ဝ၁၁ မွ)

တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ တားဆီးရံု၊ ဥပေဒ ျပဌာန္းရံု၊ တရားစီရင္ကာ အျပစ္ေပးရံုျဖင့္ မည္သို႔မွ် မလံုေလာက္ပါ။ စစ္တပ္္အင္အား နည္းျခင္းမ်ားျခင္းသည္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္သာ အဓိကသက္ဆိုင္သည္။ ရဲႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတို႔အတြက္ကား ဥပေဒႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကို မည္မွ်ထိ တိက်စြာ လိုက္နာ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္ေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒႏွင့္ တိက် မွန္ကန္ေသာ တရားေရးစနစ္တို႔ ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ေဖာက္ျပန္ေနသေရြ႕ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ တဖန္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ေကာင္းမြန္ေနပါေသာ္လည္း မွ်တမႈမ်ား ရွိမေနျပန္လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံတြင္းမွာသာမက ႏိုင္ငံျပင္ပႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္ သည္မ်ား ရွိေနတတ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ စီးပြားေရးမူဝါဒတို႔အေပၚ မူတည္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္မွ်ထိ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္သနည္း၊ မိမိႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္မွ်အထိ လက္ခံႏိုင္သနည္း၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ျပင္းထန္မႈက မည္မွ်ထိ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္သြားေစႏိုင္သနည္း စသည္တို႔အေပၚတြင္လည္း မူတည္တတ္သည္။

ဘက္ႏွစ္ဘက္က တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္မွာ ႏွစ္ဘက္စလံုးကပင္ အာမခံႏိုင္ရပါမည္။ ကိုယ္စီပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ ရင္းျမစ္စြမ္းပကားမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ကူညီ ပူးေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထူေထာင္ရပါမည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ မိမိဘက္တြင္ရွိေနေသာ ရင္းျမစ္ စြမ္းပကားတမ်ဳိးမ်ဳိးကို အျခားတဘက္က မပိုင္ဆိုင္ဘဲ ရွိေနၿပီး အျခားတဘက္၏ ရင္းျမစ္ စြမ္းပကားတမ်ဳိးမ်ဳိးကို မိမိဘက္က မပိုင္ဆိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ အျပန္အလွန္ အေပးအယူလုပ္၍ တခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္မည့္လုပ္ရပ္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနအရဆိုရလွ်င္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ လံုျခံဳေရးသည္ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္သည္။  မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေၾကာက္တရားႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္မ်ားမွ ပူပင္ေၾကာင့္က် ကင္းရွင္းစြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္ ေရး အတြက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သည့္အေနအထားမွ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးရပါလိမ့္မည္။ လံုျခံဳမႈ မရွိလွ်င္ စားဝတ္ေနေရးကို ရပ္တည္ႀကိဳးပမ္းမႈကို မည္သူမွ် မလုပ္ႏိုင္ပါ။ လံုျခံဳေရးသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵတခုျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုးတခုဟု ထင္ပါသည္။ လူထုဆႏၵကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ၿပီး လက္ဆင့္ကမ္း အေမြအႏွစ္ေကာင္းလည္းျဖစ္ရာ လူထုလံုျခံဳေရးသည္ အဦးဆံုး ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ေကာင္းဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

ျပည္သူလူထု လံုျခံဳေရးအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ေသာကိစၥမ်ားတြင္

  1. မွ်တမွန္ကန္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊
  2. လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊
  3. တမ်ဳိးသားလံုး ရင္ၾကားေစ့ကာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
  4. ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
  5. ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔ပါဝင္ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ဒီမိုကေရစီကို အေျချပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိးျဖင့္ပင္ တမ်ဳိးသားလံုး ရင္ၾကားေစ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝျဖင့္ ေပးအပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၂ဝ၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယခုအခါတြင္ ဒီမိုကေရစီကို အေျချပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၌္ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝႏွင့္လိုက္ဖက္စြာ မည္သည္တို႔ကို အေျခခံ၍ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ဘက္ႏွစ္ဘက္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီး လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကဖို႔ ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ယူဆမိသည္။

ျပည္သူလူထုလံုျခံဳေရးအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၅ ခ်က္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေတာ္ပင္ မ်ားျပားၿပီး အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက မိမိတို႔ရႏိုင္သမွ် အရင္းအျမစ္ စြမ္းအားတို႔ကို ထိေရာက္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ယူ အသံုးခ်ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အားလံုးကို တၿပိဳင္တည္းလုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ဟူ၍ အမ်ဳိးအစားမ်ား ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္လာမည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဘက္၂ဘက္၏ ကနဦးသေဘာတူခ်က္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ မဆိုင္း ယခုခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္မ်ား ရွိသည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အာမခံကာ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။ ေရရွည္စီမံကိန္းအတြက္မူ ေဖာ္ျပပါ ၅ ခ်က္စလံုး၏ အဓိကဇစ္ျမစ္တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ အဓိကဇစ္ျမစ္တို႔ကို ေရွာင္ရွားေကြ႔ဝိုက္၍ မရႏိုင္ပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသျဖင့္ တခုခ်င္းကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ မူရင္းဇစ္ျမစ္တို႔ကို အရင္ဦးဆံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ထားႏိုင္လွ်င္ ေဖာ္ျပပါ ၅ ခ်က္စလံုးအျပင္ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ရန္ရွိသည္မ်ားကိုပါ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ တခါတည္း ေျဖရွင္း ေျပလည္သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ႏွစ္ဘက္စလံုးက ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကၿပီး အျပန္အလွန္ ကူညီေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ စိတ္ဆႏၵ ရွိေၾကာင္း ျပသသည့္ ကနဦးသက္ေသျပခ်က္မ်ား ရွိေနပါက တဘက္ႏွင့္တဘက္ ပိုမိုယံုၾကည္္စြာျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ့အာဏာ ျမစ္ဖ်ားခံရာျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိလာႏိုင္သျဖင့္ ပို၍ပင္ ျမန္ဆန္စြာ ေအာင္ျမင္္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကနဦးသက္ေသျပခ်က္မ်ားတြင္ ခြၽင္းခ်က္မရွိေသာ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလိုေသာ ဆႏၵမ်ားကို္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားထဲမွ သမိုင္းတြင္မည့္လုပ္ရပ္တခု  ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိသူတို႔က ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တနည္းနည္းျဖင့္ အက်ဳိးရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၆-၈-၂ဝ၁၁

Download pdf – Hopeful first step for nation’s stability and peace

Written by Lwin Aung Soe

August 26, 2011 at 9:07 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: