Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသို႔ ဦးတည္ၿပီ

leave a comment »

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသို႔ ဦးတည္ၿပီ

ၿပိဳင္ပြဲဟူသည္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္အားသာသည့္ဘက္မွ အႏိုင္ရၿပီး အင္အားနည္းသည့္ဘက္က အရွံဳးထြက္ရစျမဲ ျဖစ္သည္။ အားကစားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးျဖစ္ေစ၊ တရားေရးျဖစ္ေစ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာေသာ ႏွစ္ဘက္မွ အႏိုင္ရေအာင္  ႀကိဳးပမ္းၾကသည္္။ ယုတ္စြအဆံုး မိသားစုတခုအတြင္းမွ သာမန္ အျငင္းပြားမႈတခုတြင္ပင္လွ်င္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ အသဲအသန္ ျငင္းခုန္ ရန္ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

မည္သည့္က႑ျဖစ္ေစ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွန္သမွ် ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ (သို႔) အမ်ားက သေဘာတူညီမႈ ရွိေသာ မွ်တသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ မိသားစုျဖစ္လွ်င္ ထိုမိသားစု၏ စည္းကမ္းႏွင့္ စ႐ိုက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားရသည့္ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲ မဟုတ္ပါ။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ မရွိပါက အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုသာ ျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ ပိုမို၍ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစမည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္တခုခုသာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲတရပ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အသြင္ေျပာင္းကာလသို႔ အျပဳ သေဘာျဖင့္ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနသည္။ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ပူးေပါင္းလ်က္၊ အျပန္အလွန္ကူညီလ်က္ တေလွထဲစီးတခရီးထဲသြားၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါေတာ့မည္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ပထမဦးဆုံးၾကံဳေတြ႔ရေတာ့မည့္ မဂၤလာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။

မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမဆို အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမႈ ရွိေရးကို ရွိရွိသမွ် အင္အားစုအားလံုးတို႔က ညီညာဖ်ဖ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အရင္ဦးဆံုးအလုပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မလုပ္ ႏိုင္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလက မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနတတ္သည္ (သုိ႔) အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနတတ္သည္။ တဘက္ႏွင့္တဘက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ဆိုသည္မွာ တရားမွ်တမႈကို အေျခခံက်က် တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္သာရွိရသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတခုဟု မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရားမွ်တမႈကို အရင္ဦးစြာ တည္ေဆာက္ယူရသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္  သဟဇာတျဖစ္ေစမႈတို႔ကို ထိန္းေပးထားသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈက အလြန္အေရးႀကီးေသာစံႏႈန္းတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ျပတ္ျပတ္ သားသား ေၾကညာရဲလွ်င္ ဤစံႏႈန္းက အျပည့္အဝရွိေနေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တေလွထဲစီးတခရီးထဲသြားေနသူတို႔အခ်င္းခ်င္း အသာစီးရလိုသူမ်ားအတြက္ ေနရာ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤခရီးကို အမွန္တကယ္ သြားလိုသူျဖစ္လွ်င္ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်စြာ ေနထိုင္ က်င့္ၾကံဖို႔ေတာ့ လိုပါမည္။ တန္းတူညီမွ်ႏိုင္ေအာင္လည္း က်န္ခရီးသည္တို႔က ေဖးမထိန္းေက်ာင္းရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ကာလတြင္ တရားမွ်တမႈကို အေျခမခံေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၌ တဘက္ႏွင့္ တဘက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္သူျဖစ္၊ ဘဝပ်က္သူပ်က္၊ ေသသူေသခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ နာက်ည္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ရန္ၿငိဳးႏွင့္ အာဃာတသည္ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေျမျပင္၏ ထာဝရ ရွင္သန္ေနေသာ ျမက္ရိုင္းပင္မ်ားပမာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္လ်က္ကပင္ တဦးႏွင့္တဦး ရြံရွာ မုန္းတီးေနခဲ့ၾကသည္။ သံသယစိတ္မ်ား မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာက္တရားပိုကာ ေၾကာက္ကန္ ကန္ေနခဲ့ၾကသည္။ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာ ဆိုသည္မွာ ေဝလာေဝး၊ ေမတၱာထားႏိုင္ဖို႔ကိုပင္ မလြယ္ကူသည့္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လိုေသာစိတ္မ်ား ဝင္ေနခဲ့ၾကသည္။ တဘက္ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ထားမွ မိမိအေနသာမည့္၊ ေကာင္းစားမည့္ တကိုယ္ေကာင္း စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကို တမင္တကာ ေမြးျမဴ က်င့္သံုးသူတို႔လည္း ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ဆိုးက်ဳိးတရားမ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ မလိုအားအပ္မွန္း၊ မေကာင္းမွန္း၊ လက္မခံထိုက္မွန္း သိၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္ျပင္ယူႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ၾကပါ။ ဤဆိုးက်ဳိးတရားမ်ားက တဦးခ်င္း တဖြဲ႔ခ်င္း မွသည္ တႏိုင္ငံလံုးထိ ျပန္႔ႏွံ႔သြားေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးစ႐ိုက္ဆိုးတခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး စ႐ိုက္မဆို တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္းကို ဖန္တီးျမဲျဖစ္သည္။ စ႐ိုက္ေကာင္းသူသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ သကဲ့သို႔ စ႐ိုက္မေကာင္းသူက တက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ တိုင္းျပည္ပ်က္ေတာ့သည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေစခ်င္ပါၾကသည္။ အနည္းဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ မသာလြန္သည့္တိုင္ေအာင္ အမီလိုက္ကာ ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ေနထိုင္လိုၾကသည္။ မွ်တမွန္ကန္ေသာ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ သမၼာအာဇီဝ အလုပ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာဘဝကို ပူပင္ေၾကာင့္က် ကင္းစြာ တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။ အခ်ိန္အားရလွ်င္ ပရဟိတအလုပ္ကို ဝင္လုပ္လိုက္ဖို႔ ဆႏၵရွိၾကသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားကာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳလ်က္ ေနခ်င္ၾကသည္။

က်ေနာ္တို႔၏ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာႏိုင္ပါမည္လား။ တေန႔ေန႔တြင္ ျပည့္ဝလာႏိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနမိပါသည္။ ထိုေန႔ကား မေဝးေတာ့ဟု ထင္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ကား ႏိုင္ငံေရးစ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားစျပဳလာသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျဖစ္သည္။ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကို ေကာင္းေအာင္ ျပန္ျပင္ယူၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာျဖင့္ ျမင္တတ္လာခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ မရွိစဖူး ထူးထူးကဲကဲ မဂၤလာအခ်ိန္ေကာင္းတြင္ တိုင္းျပည္၏ ရင္းျမစ္စြမ္းအားအသီးသီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တို႔၏ ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အျပန္အလွန္ ယိုင္းပင္းကူညီကာ ေဖးမလက္တဲြေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္းကာ အေျခခံတရပ္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တေနေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိ သည့္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတရပ္လံုး၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာပါေတာ့မည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၇-၈-၂ဝ၁၁

Download pdf – Toward a transitional period

Download Word – Toward a transitional period

Written by Lwin Aung Soe

August 27, 2011 at 12:07 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: