Save Burma

ျပည္သူေတြဆီမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ အရင္ဆံုး ရွိေနမွ ဒီမိုိကေရစီ စံႏႈန္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတရားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏုတ္လကၡဏာ

leave a comment »

မတရားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏုတ္လကၡဏာ

ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၌မဆို အဓမၼက်င့္သံုးသည့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပည္သူလူထုက မလိုလားပါ။ မလိုလားသည့္အတိုင္း ဆန္႔က်င္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္..

ျပည္သူလူထုက ထိုသို႔ဆန္႔က်င္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ အဓမၼဝါဒီ အစိုးရတို႔က ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ အေရးယူသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ ေတာ့သည့္တိုင္ေအာင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳေသးဘဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ က်င့္သံုးကာ အေရးယူေနဆဲျဖစ္သည္။

မတရားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို မဖ်က္သိမ္းသေရြ႕ မည္သူမဆို တေန႔ေန႔တြင္ မတရား ဖမ္းဆီးခံရေသာ အက်ဥ္းသား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ မိမိ၏သားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားက အက်ဥ္းသား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္ဟုလည္း သေဘာထား၍မျဖစ္။ လူတိုင္းအား အျပစ္ေပးလိုက ေပးႏိုင္ေအာင္ လည္ပင္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရေခတ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဝင္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးႏွင့္ ဓနဥစၥာမ်ား ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ခဲ့ရသူတခ်ဳိ႕ပင္လွ်င္ အာဏာရွင္ အလိုမက်သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဘဝေျပာင္းကာ အက်ဥ္းသားျပန္ျဖစ္ရသည္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ က်န္သူတို႔အဖို႔ကား ဆိုဖြယ္ရာမရွိေတာ့ၿပီ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ + ဓမၼဝါဒီ အစိုးရ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသေလာ။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ က်ေနာ့္တဦးတည္း၏သေဘာမွာ မယံုတဝက္-ယံုတဝက္ ျဖစ္ေနေသးသည္ဟု ပြင့္လင္းစြာ ဆိုပါမည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ထားေရး၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပြင့္လင္း လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚရဲမႈမ်ားကို စတင္ လမ္းဖြင့္ေပးလာၿပီျဖစ္၍ တဝက္ယံုျခင္း ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အထက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို  ဆန္႔က်င္သူတို႔အား ကာကြယ္တားဆီးရန္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ေခတ္ကစ၍ စစ္အစိုးရေခတ္အထိ (စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၁၅ဝ တိုင္ေအာင္) က်င့္သံုးေနခဲ့သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရလက္ထက္၌လည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ က်င့္သံုးေနေသးေသာေၾကာင့္ တဝက္မယံုျခင္း ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ကဲ့သို႔ မယံုတဝက္-ယံုတဝက္ ျဖစ္ေနသူမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။ လံုးဝ မယံုသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ လံုးဝ ယံုၾကည္ေနသူလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

က်ေနာ္တဦးတည္း၏ ယံုျခင္း-မယံုျခင္းကို သမၼတက အေလးအနက္ ထားမည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္..

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ + ဓမၼဝါဒီ အစိုးရ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူတရပ္လံုး မဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုက မယံုၾကည္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီကုိ တန္ဖိုးထားေသာ သမၼတ တဦးအေနျဖင့္ အေလးအနက္ ထားလာႏိုင္ ပါသည္။

လူထုေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ယာယီရပ္ဆိုင္း လိုက္သည့္ကိစၥမွာ လူထုဆႏၵအေပၚ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရက အေလးအနက္ထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ရသည့္ သာဓကေကာင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ အျခားသာဓကေကာင္းတခုမွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ၾကာေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္ စတင္လမ္းပြင့္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။

“ျပည္တင္းလွ်င္ မင္းမခံႏိုင္” ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကား မွန္ေၾကာင္း သက္ေသထူလ်က္ရွိသည္။ အက်ဳိးအေၾကာင္း ျပည့္ဝမွန္ကန္သည့္ လူထုဆႏၵျဖစ္လွ်င္ မင္းႏွင့္ျပည္သူ ၾကည္ျဖဴေသာကာလ၌ ဤဆိုရိုးစကား အျမဲမွန္ေနေၾကာင္း သမၼတက သက္ေသျပလိုက္ၿပီဟု ယူဆႏိုင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူထုဆႏၵကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလကလည္း အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ လူထုအေနျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ ညီညြတ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္သည္။

မတရားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္း၊ အာဏာရွင္အလိုက် က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တည္ဆဲဥပေဒ ႀကိဳးကြင္းစြပ္ထားသည့္ဘဝတြင္ ထာဝစဥ္ စိုးရိမ္ ပူပင္ေနရျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ဘဲ အခက္အခဲ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ အာဏာရွင္ေခတ္မွ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြအႏွစ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ၏ အႏုတ္လကၡဏာတရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္မွာ ဒီမိုကေရစီ အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သည္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ဦးတည္သြားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားတို႔အေနျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ဘက္သို႔ တလွမ္းလွမ္းတိုင္း အႏုတ္လကၡဏာ တခုစီ ျပသေနမည္ ျဖစ္သည္။

လူထုဆႏၵအရ ဒီမိုကေရစီအေရးမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဝိုင္းဝန္း ခ်ီးက်ဴး ေနၾကသူမ်ားစြာ ရွိလာသည္ကို မျငင္းႏိုင္ပါ။ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ မတူကြျဲပားၾကေသာ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈကို ရယူရန္ အမွန္ပင္ ခက္ခဲလွေသာကိစၥျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအလားအလာမ်ား ေကာင္းမြန္လာႏိုင္စရာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တကြ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔အားလံုးတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏုတ္လကၡဏာမ်ားကို ဆက္လက္၍ ေသာ္၎၊ ထပ္မံ၍ေသာ္၎ အလိုရွိေနဦးမည္ဟု မထင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီ၏အႏုတ္လကၡဏာမ်ားကို ပယ္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္မွာ မတရားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို အရင္ဦးဆံုး ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရးတြင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ျပသႏိုင္ ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရတို႔၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျဖထြက္မႈသည္ မတရားေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို အႂကြင္းမဲ့ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ နိဒါန္းအစပ်ဳိးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ရွိေနပါသည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၁-၁ဝ-၂ဝ၁၁

Download Word – Unfair existing law is a minus for democracy

Download PDF – Unfair existing law is a minus for democracy

Written by Lwin Aung Soe

October 2, 2011 at 12:42 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: